Kvalitetsklubb » Sportsplan » Sportslige retningslinjer » Ungdomsfotball

Ungdomsfotball

INTENSJON

Sportsplanen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hver enkelt årsklasse og lag. Det skal være enkelt å planlegge og vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL og Orkla FK er breddeklubber, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg tilrettelegger klubbene for aktivitet og tilbud til de som har ønske eller behov om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspillere. Dette avtales på forhånd med trenere, foreldre og sportslig utvalg i Orkdal IL/Orkla FK.

Klubbenes sportslige ledere har det overordnede ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i Sportsplanen.

 

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Bilde2

 

DIFFERENSIERING, JEVNBYRDIGHET OG HOSPITERING

I Orkla er differensiering et viktig virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud i ungdomsfotballen 13-19 år.

Differensiering betyr at vi tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene som finnes i interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov/tilknytninger.

Differensiering kan omfatte:

 • Ulik mengde aktivitet, dvs. ikke legg opp til for mange «obligatoriske» fellestreninger. Tenk heller ekstra aktiviteter for de som vil ha/trenger mer aktivitet
 • Differensiering i den enkelte treningsøkta
 • Hospitering med eldre/bedre spillere
 • Ekstratilbud

Hospitering og andre former for differensiering er gode virkemidler for å sikre en fornuftig balanse mellom mestring og utfordring for spillerne.

Differensiering, eller ”rettferdig forskjellsbehandling” er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:

 • Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 • Jobben er ikke gjort før alle grupper og lag har trenere, lagledere og støtteapparat på plass
 • Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor
 • Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 • Varier også tilsvarende i trenerteamet, slik at spillerne blir kjent med alle trenere
 • La jentespillere som vil/kan, trene med/mot gutter
 • Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 • Tenk totalbelastning for spilleren, max 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 • Sosialt er hele årskullet/klassen ett miljø!

Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt, kampen! Dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke. Se også egen veileder "Spillerflyt i kamper", HER

For mer informasjon om differensiering, se egen veileder, HER

Skjermbilde2

 

SPILLETID

Det å stille lag i alle årsklasser – i noen tilfeller flere lag i samme årsklasse - er et godt utgangspunkt for å gi Orkla FKs spillere et differensiert fotballtilbud, tilpasset den enkeltes interesse, ferdigheter og modning.

Dette bygger også opp under vårt grunnleggende motto "Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig".

Hovedmålet vårt er at spillerne opplever en fornuftig balanse mellom «mestring og utfordring» og at vi har fokus på spillerutvikling med basis i hver enkelt spiller sitt ståsted.

Her er SPILLERFLYT I KAMPER et viktig virkemiddel. Dvs. flyt av spillere mellom lag internt i hver årsklasse – og mellom lag i ulike årsklasser.

For å sikre en sammenheng og forutsigbarhet i dette, se egen veileder "Spillerflyt i kamper", HER!

 

TRENERVETT

 Se "Klubbhåndbok" og "Fair Play"

 

SPILLERINVOLVERING

Veldig ofte er det trenerne/lederne/klubben som bestemmer det meste av opplegget på trening, i kamp og sosialt/miljømessig. Ofte samsvarer dette med det spillerne ønsker. Men det er deres trening, deres kamp og deres lag! Derfor ønsker vi å vite hva spillerne synes er viktig når det gjelder treninger, kamper og miljøet i gruppa.

Nedenfor følger linker til ulike skjemaer/metoder som kan benyttes. Valg av skjema/metode kan variere etter behov, årsklasse etc.

 

NIVÅPÅMELDING OG INNDELING AV LAG

 • Være i henhold til klubbens målsetninger og sportslige strategier
 • Matche retningslinjene for "Spillerflyt i kamper"
 • Finne rett nivå for årsklassens spillere, dvs. sjekke antall spillere (min. 10? for 11'er) i årsklassen som matcher nivået lagene meldes på
 • Se i sammenheng med årsklassen over og under
 • Jevnbyrdighet, vinne noen flere kamper enn du taper

 

TURNERINGSBESTEMMELSER

Cuper og turneringer
Cuper og turneringer er viktige motivasjonsfaktorer for spillerne, i tillegg til at dette også er fine arenaer for utvikling av både sosiale og fotballmessige ferdigheter.

 • Cuper handler om å skape gode fotballopplevelser – på og utenfor banen
 • Cuper handler ikke om å løfte pokaler
 • Cuper er et tilbud til alle i årsklassen der vi stiller med på forhånd antatt jevne lag
 • Klubbcup (Storsjøcup) som skal skape identitet, tilhørighet og relasjoner
 • Fokus på prestasjoner, utvikling og Fair Play
 • Cupdeltakelse skal være forutsigbart og godt planlagt
 • Cuper skal ha både et sportslig og et sosialt utbytte
 • Forpliktelse for spillerne -fullføre sesongen
 • Økonomisk vurdering ift. fornuftig ressursbruk og egenandeler
 • Vurderes ift. skolefravær

Orkla har som mål å organisere 1 felles ”klubbcup” pr. år. Dvs. en cup der alle lag i ungdomsfotballen (13-16/19 år) kan delta. En slik cup er viktig for å bygge klubbtilhørighet og skape samhold på tvers av alder og kjønn.

Eventuelle ønsker utover dette skal legges fram for godkjenning i Sportslig Utvalg i god tid før påmeldingsfrist for arrangementet. Det er egne retningslinjer for hvordan økonomistyringen skal være ifm. deltakelse på cuper og turneringer.

 

Anbefalte cuper

Cuper og turneringer er en del av ”utviklingstrappa” til spillerne og det er derfor satt opp en oversikt som viser aktuelle cuper (med progresjon), se nedenfor. Alle former for cuper skal være klubbstyrte.

 

13-16 år
Obligatorisk: Den årlige felles klubbcupen (Storsjøcup).

Andre aktuelle lokale cuper: Malvik Cup, Buvik Cup og Orkla Sparebank Cup.

Andre aktuell regionale cuper: Bergstaden Cup, Hydro Cup

 

19 år
Aktuelle lokale/regionale cuper: Malvik Cup, Buvik Cup.

Nasjonal cup: Norway Cup

I tillegg kan det være aktuelt med en årlig treningsleir

 

OVERGANGER

Se egen veileder "Rutine ved henvendelser fra spillere i andre klubber, HER

 

FRA BARNE- TIL UNGDOMSFOTBALLEN

For å få til en myk og god overgang for 12 åringene fra OIL til OFK er det viktig å starte denne prosessen tidlig på sommer/høst. Svært få, nesten ingen fotballspillere slutter før de blir 13 år, mens en av hovedutfordringene i ungdomsfotballen nettopp er frafall. Det er derfor avgjørende at overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball gjøres på en fornuftig og god måte.

Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene. Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball!

Orkla vil derfor bl.a. beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig, samtidig som vi organiserer årsklassene/lagene slik at de som er modne for 9’er og 11’er fotball bestandig skal ha denne muligheten, enten i egen årsklasse eller i årsklassen over.

I forbindelse med overgang fra OIL til OFK tar OFK seg av overgangen i samarbeid med OIL. Dette foregår ved at OFK skriver overgangsskjema for alle spillere.  Hvis overgang fra OIL til annen klubb, så gjelder NFF sine overgangsegler. Spillere som har økonomiske forpliktelser til OIL, får ikke godkjent overgang før alt er ordnet opp.

Det bør etterstrebes fra begge klubbene å ha samarbeidslag i seriesystemet på J12/13 og G12/13 og felles søke NFF Trøndelag om godkjenning for dette før 10.januar.

Følgende plan danner grunnlag forå sikre en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen: Avslutning for 12 åringer med eget opplegg ca. 1.oktober hvert år, regi OIL. Forberedende møte OIL og OFK, samt sportslig, trenerteam og foreldrekontakter ca 1.september. Dette møtet plotter datoer for avslutning i OIL og oppstart OFK. Treningsoppstart ca. 15.oktober etter høstferie, med foreldremøte, regi OFK.

Rekruttering, inkludert overgangen fra barne- til ungdomsfotball, er regulert gjennom hovedsamarbeidsavtalen mellom Orkdal IL og Orkla FK.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging