Kvalitetsklubb » Sportsplan » Sportslige retningslinjer » Barnefotball

Barnefotball

INTENSJON
Sportsplanen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hver enkelt årsklasse og lag. Det skal være enkelt å planlegge og vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL og Orkla FK er breddeklubber, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg tilrettelegger klubbene for aktivitet og tilbud til de som har ønske eller behov om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspillere.

Klubbenes sportslige ledere har det overordnede ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i Sportsplanen.

IMG 4715 2

 RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Skjermbilde27Skjermbilde28  

Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.

Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».

 

Differensiering
I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag (eller differensiering av spilletid.)

Differensiering i kamp og trening

Spilleren skal følge treninger og kamper på sitt alderstrinn. Differensiering vil da være et supplement.

  • Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.
  • 6-10 år: Lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.
  • 11-12/13 år: Differensiering mellom lag i trening og kamp.

Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

 

Utenfor sesong
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.

Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.

 

Anbefalte lokale cuper
For alle fra 6 -12 år er det obligatorisk med Orkdalscup i regi Orkdal IL.

Glimt Cup (Gjølme), Krokus cup, Buvik cup, (begge Buvika), Orkla Sparebank Cup, (Orkanger), Skaun cup (Skaun), Leik cup (Hølonda), Meldal Sparebank cup (Meldal), Flå cup (Flå).


Anbefalte cuper som overnattings-cup
Ørland Sparebank cup (Ørlandet), Bergstaden cup (Røros), Coop cup Verdal (Verdal). Hydro cup (Sunndalsøra).

For 12 åringene kan Storsjø cup (Østersund) være aktuelt.

Hele foreldregruppa må være positive, og hver spiller må ha egne ansvarlige.

Påmelding godkjennes av sportslig utvalg. Her er det viktig å følge NFF sine regler ang. alder på spillere ved cup i utland. 

Vi ønsker å samle flest mulig av våre lag på en felles cup. Dette for å bidra til å skape et godt miljø blant våre spillere, trenere og foreldre/foresatte.

Det er derfor ønskelig at 11 og 12 åringene blir enige om hvilken cup de skal delta på, allerede under oppkjøringen til sesongen.

 

Fra barne- til ungdomsfotballen.

For å få til en myk og god overgang for 12 åringene fra OIL til OFK er det viktig å starte denne prosessen tidlig på sommer/høst. Svært få, nesten ingen fotballspillere slutter før de blir 13 år, mens en av hovedutfordringene i ungdomsfotballen nettopp er frafall. Det er derfor avgjørende at overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball gjøres på en fornuftig og god måte.

Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene. Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball!

Orkla vil derfor bl.a. beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig, samtidig som vi organiserer årsklassene/lagene slik at de som er modne for 9’er og 11’er fotball bestandig skal ha denne muligheten, enten i egen årsklasse eller i årsklassen over.

I forbindelse med overgang fra OIL til OFK tar OFK seg av overgangen i samarbeid med OIL. Dette foregår ved at OFK skriver overgangsskjema for alle spillere.  Hvis overgang fra OIL til annen klubb, så gjelder NFF sine overgangsregler. Spillere som har økonomiske forpliktelser til OIL, får ikke godkjent overgang før alt er ordnet opp.

Det bør etterstrebes fra begge klubbene å ha samarbeidslag i seriesystemet på J12/13 og G12/13 og felles søke NFF Trøndelag om godkjenning for dette før 10.januar.

Følgende plan danner grunnlag for å sikre en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen: Avslutning for 12 åringer med eget opplegg i starten av oktober hvert år, regi OIL. Forberedende møte OIL og OFK, samt sportslig, trenerteam og foreldrekontakter/foreldremøter i løpet av oktober. Dette møtet plotter datoer for avslutning i OIL og oppstart OFK. Treningsoppstart ca. 15.oktober etter høstferie, med foreldremøte, regi OFK.

Rekruttering, inkludert overgangen fra barne- til ungdomsfotball, er regulert gjennom hovedsamarbeidsavtalen mellom Orkdal IL og Orkla FK.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging