Ekstraordinært årsmøte Orkla Fotballklubb

08/08/2022

Orkla Fotballklubb ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte mandag 22. august klokka 19.00.

Sted: Orklas klubbhus, Nedre Rømme, Orkanger. 

Sakliste

1. Åpning

2. Godkjenning av møteinnkalling

3. Godkjenning av dagsorden

4. Etablere aksjeselskapet Nils Arne Eggen Arena AS (NAE AS)

5. Valg av to styrerepresentanter til NAE AS


Med vennlig hilsen
Orkla FK, styret
Kjetil Kroksæter (styreleder)


NAE arena

SAK TIL ÅRSMØTENE – ETABLERING AV SELSKAP FOR BYGGING AV NILS ARNE EGGEN ARENA

Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballklubb har tatt initiativ til et stort prosjekt for å ivareta arven etter Nils Arne Eggen. Planen er å bygge en fullskala fotballhall i tilknytning til Orkdal vidaregåande skole, og etablere et servicebygg i tilknytning til hallen med undervisningsrom, møterom, treningsrom og fasiliteter for å drifte hallen.

Arealene skal også utformes og utsmykkes slik at de løfter fram Eggens fotballfilosofi.

Etter et betydelig forarbeid er det nå behov for å komme videre med prosjektering, regulering og realisering av hallen. Det er derfor behov for å etablere et selskap for å håndtere dette. Selskapsformen som ønskes valg er et ideelt AS. Det vil si et aksjeselskap der eventuelle overskudd pløyes tilbake i selskapet.

BAKGRUNN

19. januar 2022 gikk Nils Arne Eggen ut av tiden, 80 år gammel. Nils Arne Eggen var fram til da en levende legende. Han var født og oppvokst i Orkdal, og spilte fortsatt på Orkdal IL da han ble tatt ut på juniorlandslaget. Siden gikk ferden først til Rosenborg, så til Vålerenga, før han flyttet tilbake til Trøndelag og RBK igjen.

Som trener er han den mestvinnende norske fotballtrener gjennom tidene med 15 seriemesterskap og seks cupmesterskap. Ett av seriemesterskapene som trener var for Moss, resten med Rosenborg Ballklub, hvor han var trener i seks perioder: 1971–1972, 1976, 1978-1982, 1988–1997, 1999–2002 og 2010. Seks sesonger ledet han Rosenborg til The Double, og sju sesonger ledet han klubben til Mesterligaens gruppespill.

Som spiller vant han tre seriegull og ett cupgull. Han fikk 29 landskamper og i 1967 ble han både kåret til Årets spiller i Norge og ble tatt ut på Nordens lag.

Nils Arne Eggens historie er sterkt knyttet til Orkdal vidaregåande skole. Her gikk han som elev, på daværende Orkdal Landsgymnas. I tillegg til at han allerede da var en god idrettsutøver, sørget han for at sørget for at landsgymnaset fikk oppleve sin første ordentlige russebil, og han var – ikke overraskende - også revysjef for russerevyen.

Her har han også utvist et enormt stort engasjement. Fikk i gang fotball-linje på gymnaset, trente lokale klubber, og etablerte trenerutdanningen Eggen trenerskole sammen med sønnen Knut Thorbjørn og lokale ildsjeler.

PLANENE

En gruppe ildsjeler fra Orkdal IL og Orkla Fotballklubb har jobbet med planene siden Nils Arne sin bortgang i januar. Planene er etter hvert godt forankret i idretten, inklusive det lokale idrettsrådet, og det er stort og bredt engasjement rundt arbeidet.

Det er stor fotballaktivitet og stor fotballinteresse i Orklandsregionen, og nærmeste fullskala fotballhaller ligger i Heim kommune (Sodvinhallen) og Malvik Kommune (Abrahallen).  Det er derfor stort behov for en fotballhall. Fordelen med det den blir lokalisert på Folloplatået i tilknytning til Orkdal vidaregåande skole er at dette også vil gi skolen en viktig tilvekst, og en solid og sikker leietaker på dagtid. Skolen har også stort behov for undervisningslokaler, som er tenkt lokalisert i servicebygget.

Det er etablert en styringsgruppe/prosjektgruppe bestående av representanter fra de to initiativklubbene og lederen av Orkland Idrettsråd.

Planene favner en fullskala fotballhall med internasjonale mål, og teleskoptribuner for 500 tilskuere. I tillegg også mulig tilrettelegging for andre idretter. Hvor stort omfang dette skal ha, og hvordan det kan løses, må vurderes gjennom det kommende forprosjektarbeidet.

I tilknytning til hallen planlegges et servicebygg med garderober, styrketreningsrom, møterom, tekniske rom, klasserom og øvrige fasiliteter. Orkdal vidaregåande skole / Trøndelag fylkeskommune må vurdere hvilke fasiliteter/innhold man ønsker å legge inn i et slikt bygg. Det må også avklares med Orkland kommune om noe av den aktiviteten som i dag ligger i eksisterende idrettsbygg på OVS, skal re-lokaliseres inn i det nye bygget.

I tilknytning til disse fasiliteten ønsker initiativtakerne at byggeriet også skal gjenspeile og løfte framNils Arne Eggens filosofi, postulater og prestasjoner. Dette kan skje gjennom bilder/fotografier, filmer, intervjuer og historiefortelling.

ØKONOMI

Det har vært innhentet priser fra flere leverandører, både til grunnarbeid, selve hallen og servicebygget. Det har også vært dialog med myndighetene om størrelse på spillemidlene. Det har også vært gjennomført en rekke møter med lokalt og regionalt næringsliv, og de aller fleste synes at dette er en god ide, og ønsker å bidra tungt økonomisk. Det er påtagende at ingen av de spurte næringslivsaktørene ber om bransje-eksklusivitet, nettopp med tanke på at dette er et spleiselag for å hedre og ta vare på historien om trenerlegenden fra Orkdal. Idretten selv, i samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere, vil bære hovedtyngden av investeringene, men det forutsettes et samarbeid med fylkeskommunen og Orkland kommune. Det er naturlig at fylkeskommunen vil være den største leietakeren på dagtid. Orkdal vidaregåande skole leier i dag idrettsanlegg andre steder i kommunen.

Det er innhentet pristilbud på hallen fra flere leverandører/entreprenører. Det er også innhentet erfaringstall fra tilsvarende hallprosjekter i regionen, som Frøya, Heim og Steinkjer. Foreløpige tall anslår en total utbyggingskostnad på ca 120 mill, men det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene. Både med tanke på markedssituasjonen som preges av økte priser på bygningsmaterialer. Det er også usikkerhet knyttet til omfanget av byggeprosjektet, herunder omfang av servicebygg og tilrettelegging for andre idretter.

Orkland kommune har bevilget 300.000 kroner til oppstartsarbeid/forprosjektering.

REGULERINGSSTATUS

Arealet som ønskes brukt eies av Trøndelag Fylkeskommune og Orkland kommune, der størstedelen tilhører fylkeskommunen. Reguleringsstatus i dag er idrettsformål. Det er klarlagt av Orkland kommune at det er behov for en ny reguleringsplan. Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballklubb tok i vår kontakt med Trøndelag fylkeskommune om bistand til å gjennomføre regulering av arealet til fotballhall,  og 15. juni d.å. vedtok Trøndelag fylkesting følgende.

1. Utviklings- og reguleringsplan for Orkdal videregående skole iverksettes og gjennomføres i 2022.

2. Fylkesdirektøren bes gå i dialog med Orkland kommune for avklaring om faglige og økonomiske premisser for reguleringsplan, herunder avklaring av tidligere kommunale vedtak knyttet til vern og skjøtsel av bygninger og anlegg på området.

3. Kostnader til planarbeid som i gjeldende økonomiplan 2022-2025 er forutsatt bevilget i 2023, søkes framskyndet til 2022. Budsjettjusteringer vurderes i forbindelse med Tertialrapport per 30.04.2022.

SELSKAPSETABLERING OG EIERSKAP

Det haster nå med å komme videre med forprosjektering/prosjektering av hallen. Dette innebærer at man må etablere et selskap/juridisk enhet for å håndtere dette.

Arbeidet har i første fase vært håndtert og ledet av utvalgte representanter fra Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballklubb inklusive styrelederne for de to klubbene. Etter dialog med Orkland Idrettsråd ble det så nedsatt en styringsgruppe bestående av to representanter hver fra OIL og OFK,  i tillegg til styreleder i idrettsrådet.

Selv om OIL og OFK er initiativtakere til fotballhallen, og har gjort det meste av grunnarbeidet så langt, så er det utvilsomt også slik at Nils Arne Eggen Arena skal komme idretten i hele Orkland til gode. Det er derfor viktig at man etablerer et samarbeid rundt det videre arbeidet som gjør at Orkland Idrettsråd har en sentral plass også i den videre prosessen. Dette kan skje enten ved at idrettsrådet går inn på eiersiden i selskapet, eller at det ivaretas gjennom selskapets vedtekter og fast styreplass i selskapet.

Det er avklart med Idrettsforbundet/idrettskrets og Kulturdepartementet at det ikke er noe som står i veien for at idrettsrådet skal kunne stå som eier, men det vurderes at idrettsrådet vil kunne stå friere i denne saken uten å ha eierskap i selskapet, samtidig som man vil ha betydelig innflytelse gjennom styreplass og plass i arbeidsgrupper/referansegrupper.

Det må også vurderes hvordan man involverer Trøndelag Fylkeskommune/Orkdal vgs/ Orkland kommune tungt i den videre prosessen og dette kan skje gjennom deltakelse i arbeidsgruppe/referansegruppe.

Konklusjon:  Orkla FK og Orkdal Idrettslag står som eiere av selskapet i oppstartfasen, med 50 pst hver. Orkland Idrettsråd ved styreleder blir styremedlem i selskapet.

Idrettsrådet og kommunen/fylkeskommunen/Orkdal vgs sikres en posisjon i det videre arbeidet gjennom deltakelse i arbeidsgrupper/referansegrupper.

Etablering av et Aksjeselskap – vedtekter/aksjonæravtale

I styringsgruppen for NAEA er det enighet om at det er riktig å etablere et aksjeselskap for å realisere NAEA. Minimumskapital/aksjekapital er på 30.000 kroner.

Konklusjon:  Styringsgruppen foreslår at aksjekapitalen settes til 50.000 kroner.

Et aksjeselskap skal ha vedtekter som minimum definerer navnet til selskapet, hva selskapet skal drive med /formål og størrelsen på aksjekapitalen.

Konklusjon: Det foreslås at navnet på selskapet er Nils Arne Eggen Arena AS.

Som formål foreslås følgende:

«Selskapets formål er å bygge og drifte en storhall med tilhørende fasiliteter. I hovedsak til idrett, men også kultur og undervisning, og på den måten videreføre arven etter Nils Arne Eggen. Selskapet er ideelt»

Alle aksjeselskap skal ha minimumsvedtekter. Vedtektene kan også si noe om størrelse på styret, og hvem som skal være representert i styret.

Konklusjon: Det foreslås at styret i selskapet består av fem representanter. OIL og OFK oppnevner to repr hver, mens Orkland Idrettsråd er representert i styret med styreleder. Kjønnsbalansen skal ivaretas ved styreoppnevning.

I de tilfeller der det er flere aksjonærer i selskapet med ulike aksjeandeler er det ikke uvanlig at man oppretter en aksjonæravtale. En aksjonæravtale regulerer forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan omfatte bestemmelser om styresammensetning, betingelser for å selge eller kjøpe andre aksjer i selskapet mv.  I dette tilfellet synes det mer fornuftig å stifte selskapet med nødvendige vedtekter uten å ha en aksjonæravtale.

ANBEFALING/INNSTILLING TIL ÅRSMØTENE I ORKDAL IL OG ORKLA FK
Det etableres et aksjeselskap/ideelt AS for å realisere etableringen av Nils Arne Eggen Arena (NAEA) på Follo. Selskapets navn blir Nils Arne Eggen Arena As.

NAEA er et ideelt aksjeselskap, 100 prosent eid av idretten. (Det er aksjelovens bestemmelser som ligger til grunn)

Aksjekapitalen settes til 50.000 kroner fordelt på

Orkdal IL kr. 25 000 som utgjør 50% eierandel

Orkla FK kr. 25 000 som utgjør 50% eierandel

Selskapets formål:

«Selskapets formål er å bygge og drifte en storhall med tilhørende fasiliteter. I hovedsak til idrett, men også kultur og undervisning, og på den måten videreføre arven etter Nils Arne Eggen. Selskapet er ideelt»

Selskapet styre:

Styret skal bestå av fem medlemmer. To medlemmer oppnevnes av hver av de to eierne. Orkland Idrettsråd er representert i styret ved sin styreleder. Kjønnsbalansen i styret skal ivaretas.

Bankforbindelse:

Orkla Sparebank blir selskapets bankforbindelse

Selskapets eiere kalle inn til et stiftelsesmøte etter at eiernes årsmøter har fattet positive vedtak om å delta i NAEA AS.

PÅ stiftelsesmøtet utarbeides det stiftelsesdokument, som signeres av lederne i Orkdal IL, Orkla FK og Orkland IR.

- Omkostningen ved stiftelsen av NAEA AS dekkes innenfor selskapets aksjekapital 

- Selskapets aksjekapital er kr. 50.000 fordelt på 500 aksjer.

- Aksjenes pålydende er kr. 100 pr aksje og hver aksje tegnes til tegningskurs tilsvarende aksjenes pålydende. Totalt aksjeinnskudd er dermed kr. 50.000.

- Aksjetegning skjer ved stifternes undertegning av stiftelsesdokumentet

- Stifterne har ved undertegning av dette stiftelsesdokumentet tegnet seg for følgende aksjer i anledning stiftelsen av NAEA AS

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegning av til selskapets konto. Alle kostnader ved stiftelsen dekkes av selskapet etter reglene i aksjelovens §2-5.

 

 

 

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere